Det har lenge hvert usikkerhet rundt plasseringen til den nye regionale sikkerhetsavdelingen
som skal bygges på Løvenskiold.
Eksakt hva dette innebærer for OSS skyttere på sikt er det alt for tidlig å si noe om,
men trolig vil dette medføre at utbygger blandt annet må stå for å skjerme sykehuset mot støy.
Dette er  positivt for både oss, sykehuset og de nye boligene som har blitt bygget i nærheten av
skyteanlegget. Altså Vinn/Vinn for alle parter.
Men igjen dette sitter ikke vi inne med nok kunskap/dokumentasjon på pr i dag.

Appropo Løvenskioldbanene og gode nyheter, så viser det seg at de nye rensedammene som er ettablert
på området,allerede har vist en renseeffekt på over 95%  


Dette er saken/nyheten:
Den 10.02.21 offentligjorde Helse og omsorgsdepartementet pressemelding med følgende konklusjon:

«Helse- og omsorgsdepartementet mener at det nå bare er Ila-sør som kan ivareta behovet for å realisere utbyggingsprosjektet innen rimelig tid, og ber derfor om at reguleringsprosessen gjennomføres som
statlig reguleringsplan jf. plan- og bygningslovens § 6

Hele pressemeldingen  gjengitt underligger her :
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regional-sikkerhetsavdeling-i-helse-sor-ost-onskes-realisert-pa-ila-i-barum-kommune/id2833682/

Kommunen legger nå ut på sine hjemmesider følgende kommentar fra ordfører :
Skuffende beslutning om plassering av RSA – uheldig og unødvendig

Bærum kommune har mottatt statens beslutning om plassering av ny regional sikkerhetsavdeling (RSA) – på det såkalte sør-alternativet på Ila.  Bærum kommune har samarbeidet med Helse sør øst HF for å finne en god løsning med lokalisering i nord.
– Jeg er svært skuffet over regjeringens beslutning, fordi den både er uheldig og unødvendig. Det er uheldig å bygge anlegget i sør, rett foran et bolig- og nærmiljø. Det er også unødvendig fordi vi var i ferd med å finne et akseptabelt alternativ i nord for fengelsanlegget, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

– Statens løsning vil medføre en stor bygningsmasse plassert rett foran et boligfelt med 32 boliger. Kommunen arbeidet aktivt for å bygge anlegget nord for dagens fengselsanlegg.  Det ville gi en mer tilbaketrukket plassering, ikke belaste boligmiljøet og også gi større armslag, sier ordføreren. Hun legger til at etablering av RSA i nord ville kunne bidra til å muliggjøre ombygging av et mer kompakt og støysvak skyteanlegg.

– Som kommune må vi ta statens beslutning til etterretning, men jeg vil raskt ta opp muligheter for avbøtende tiltak, slår ordføreren fast. Dette handler blant annet om at staten bør tilby de mest berørte naboene om å bli kjøpt ut og bidra til en forbedring av støyforholdene på Løvenskioldbanen. I tillegg er det påkrevet å forbedre adkomst herunder etablere nye gang/sykkelveier»

Legger ved link til siste politisk behandling i planutvalget  i juni 2020 der saken omtales i sin bredde:

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020049361&

Hele pressemeldingen gjengitt her:

Helse- og omsorgsministeren har i dag bedt Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å sluttføre reguleringsprosessen for etablering av ny regional sikkerhetsavdeling i Helse Sør-Øst på Ila i Bærum kommune.

– Ny regional sikkerhetsavdeling i Helse Sør-Øst er et høyt prioritert sykehusprosjekt. Dagens sikkerhetsavdeling ved Dikemark er i svært dårlig forfatning og har dårlig funksjonalitet. Derfor er det viktig å få på plass en tomteløsning for å realisere et forsvarlig tilbud til denne pasientgruppen og de ansatte, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

En lokalisering på Ila vil legge til rette for samhandling og faglig synergi med Ila fengsel og forvaringsanstalt. Flere av de aktuelle brukerne har sammenfallende behov for behandling og oppfølging. Løsningen er også ønsket fra Ila fengsel og Kriminalomsorgen.

Helse Sør-Øst har over flere år planlagt for en ny regional sikkerhetsavdeling. Mange tomter er vurdert. To tomtealternativer ved Ila ble sendt ut på offentlig høring og ettersyn i 2019; ett sør og ett nord for Ila fengsel. Begge ligger innenfor markagrensen. Sør-alternativet er imidlertid regulert til offentlig tjenesteyting, mens nord-alternativet er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder). Statsforvalteren har uttalt seg negativt til nord- alternativet av hensyn til vern av marka. Nord-alternativet er imidlertid foretrukket av Bærum kommune.

Helse- og omsorgsdepartementet mener at det nå bare er Ila-sør som kan ivareta behovet for å realisere utbyggingsprosjektet innen rimelig tid, og ber derfor om at reguleringsprosessen gjennomføres som statlig reguleringsplan jf. plan- og bygningslovens § 6.

Arthur Wøhni

Kommunaldirektør samfunn
Bærum kommune
Mob nr 906 28611Annet:
Det varmer et skytterhjerte at vi nå igjen ser våre nye medlemmer igjen
både kan og kommer banen.

Og her er oppdaterte resultater fra Covid-19 programmet:

 

Her i det planlagte nye regionale sikkerhetsavdelingen skal de sykeste av oss få god omsorg i årene fremover har Regjeringen bestemt.