Politiet har åpnet for digital sportsvåpensøknader.

I den forbindelse har vi mottatt følgende mail:

Lansering av digital løsning for sportsvåpensøknader
Politiet åpner for digitale søknader om sportsvåpen fra 4. juni 2024. Dette er en utvidelse av eksisterende løsning som i dag omfatter jaktvåpen.
Ny løsning innebærer at søkere kan sende inn vedlegg for å dokumentere medlemskap, aktivitet og våpendugleik. Det er utarbeide egne maler for aktivitetslogger som søker kan benytte.
Det er viktig å vite at dette er en MVP og at ikke alle behov er dekket i løsningen. Eksempler på kjente mangler er søknad om våpendeler,
derunder høykapasitetsmagasiner og søknad på våpen til skyttere under 18 år. Politiet vil jobbe med dette i tiden fremover.

Løsningen for jaktvåpen har vært i drift siden 22. mai 2023. Vi er blitt oppmerksom på flere tilfeller hvor søkere har benyttet samme tillatelse mer enn en gang. Dette gjør at vi er nødt til å iverksette følgende risikoreduserende tiltak:

  1. Politiet kan sende vedtak ut i digital post. Selve tillatelsene må sendes ut med vanlig post. De vil være på papir med fysisk stempel og underskrift.
  2. Samme prosedyre innføres for jaktvåpen.

Nytt nasjonalt våpenregister vil inneholde en løsning for digital eieroverføring og verifisering av tillatelser. Når dette er på plass oppheves de risikoreduserende tiltakene.

Tillatelser utstedt før 4. juni 2024 vil fortsatt være gyldige.

Mvh:
Wemunn Aabø
Seniorrådgiver – Politidirektoratet

 

 

Knut Ertresvaag
Teamleder Våpen – Politiets IT-Enhet

OBS:
Dette er en helt ny ordning som forhåpentlig vil gå lett og greit, samt redusere saksbehandlingstiden som for tiden er ca 10 måneder.
Da våpenloven er behovsprøvet (intet behov, ei heller noen godkjenning) inneholder mange varianter av behov i de forskjellige
skytegrener, type våpen, våpenklasser etc, så krysser vi fingrenne for at vi møter på færrest mulige utfordringer den første tiden.

I Oslo Sportsskyttere har vi en ordning med tvungen hjelp for utfylling av søknad om erverv av våpen.
Hvert år søker våre medlemmer på anslagsvis 350-375 våpen.
Dette har fungert 100% og er en service klubben gir/forlanger at medlemmene benytter.

Klubben skal blandt annet fortsatt gi en anbefaling, godkjenne/kvittere på aktivitet etc.
Vi underskjøker i disse dagene hvorledes dette kan og vil bli praktisert.

Styret.