Innkalling til 2. del av Oslo Sportsskytteres årsmøte 2021

 Første del av klubbens årsmøte ble avholdt i juni måned hvor Årsberetning og Regnskap ble behandlet, likeledes Revisors rapport og Kontrollkomiteens rapport. Alt ble godkjent. Referat fra denne delen er tilgjengelig på våre nettsider.

Annen del av dette årsmøte vil nå bli avholdt i klubbhuset på pistolbanen.

Torsdag 2. september kl. 19.00

Til behandling foreligger følgende:                                            

  1. Opptelling og godkjenning av stemmeberetting representanter
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av dirigent, samt referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen sammen med klubbens leder
  4. Innkommende forslag
  5. Kontingent for 2022
  6. Valg

De forslag som skal behandles er allerede innkommet til styret og vil bli lagt ut på klubbens nettsider senest 1 uke før årsmøte.

Bærum 22. juli 2021

 Oslo Sportsskyttere

Styret